Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach

 

 

 

Wyprawka szkolna 2015

Rządowy program pomocy "Wyprawka szkolna 2015"

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowany jest program "Wyprawka szkolna", którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów, poprzez pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników. 

Zgodnie z rozporządzeniem w roku szkolnym 2015/2016 program "Wyprawka szkolna" obejmuje uczniów IV klasy technikumoraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dla wszystkich uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc w formie zakupu podręczników, na podstawie kryterium dochodowego, będzie ono jednolite - wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych;miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 574 zł.

Programem objęci będą także, niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dotyczy to uczniów wszystkich typów szkół. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Istnieje również możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a którzy ze względu na uzasadnione przypadki i indywidualną sytuację życiową rodziny wymagają takiej pomocy. Uzasadnieniem takiej sytuacji może być m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania i zdarzenia losowe. 

Wysokość kwoty dofinansowania, zależeć będzie od typu szkoły, w której uczy się uczeń, klasy oraz od rodzaju niepełnosprawności. Kwota dofinansowania dla IV klasy technikum wynosi do 445zł.

Pomoc przyznawana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Do rozliczenia wydatków poniesionych za zakup podręczników należy złożyć fakturę VAT lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku ww. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2015”.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.