Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach

 

 

W przyszłym roku w naszej szkole zajęcia obywają się
w systemie jednozmianowym (
do godziny 16:00)

Ważne strony

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
im. gen. Władysława Sikorskiego

ul. Brzeska 95, 08-102 Siedlce

tel. 25 794 3600

fax. 25 794 3612
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP 821-195-91-23

ZAWODU MISTRZOWIE - RYNKU PRACY KRÓLOWIE

Login Form

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5
im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach
w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U  z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
 3. ZARZĄDZENIE NR 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

Procedura rekrutacyjna

 1. Złożenie wniosku przez rodzica kandydata
 2. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 3. Podjęcie decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata
 4. Postępowanie uzupełniające – gdy po przeprowadzeniu rekrutacji szkoła ma jeszcze wolne miejsca
 5. Odwołanie się przez rodzica (opiekuna) od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, a od jego rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Dyplomy laureata konkursów przedmiotowych i olimpiad.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego ilość punktów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest w pierwszej kolejności (niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty).

 

Punkty przyznawane są za:

 1. wynik egzaminu gimnazjalnego,
 2. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 3. oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 4. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

 1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

- języka polskiego

- historii i wiedzy o społeczeństwie

- matematyki

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty, przyjmując współczynnik 0,2 (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.)

 1. Punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i matematyki oraz  dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.)

W tym:

- za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyznaje się maksymalnie 72 punkty,

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 - za wszystkie osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się maksymalnie 18 punktów,

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej przyznaje się 3 punkty,

- za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

1)wielodzietność rodziny kandydata;

2)niepełnosprawność kandydata;

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość.

 

Skład i zadania komisji rekrutacyjnej

Komisja rekrutacyjna powinna liczyć co najmniej 3 nauczycieli danej szkoły. Jeżeli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji uzupełnia się o przedstawiciela organu prowadzącego wyznaczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa (§ 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z 2 listopada 2015 r.). O takiej konieczności dyrektor musi poinformować organ prowadzący z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

W skład komisji nie może wchodzić:

- dyrektor szkoły, w której działa komisja,

- osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

Pracą komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez dyrektora szkoły – sam dyrektor nie może pełnić tej funkcji, może jednak dokonywać zmian w jej składzie.

 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

- weryfikacja wniosków i dokumentów złożonych przez kandydatów,

- przeliczanie na punkty kryteriów uwzględnianych przy rekrutacji do szkół danego typu, w sposób zgodny z przepisami określonymi w rozporządzeniu MEN z 14 marca 2017 r.,

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego – powinien zawierać: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach, podpisy przewodniczącego i członków komisji,

- sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.