Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach

 

 

Ważne strony

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
im. gen. Władysława Sikorskiego

ul. Brzeska 95, 08-102 Siedlce

tel. 25 794 3600

fax. 25 794 3612
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP 821-195-91-23

ZAWODU MISTRZOWIE - RYNKU PRACY KRÓLOWIE

Login Form

Oferta

OFERTA EDUKACYJNA
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NR 5 W SIEDLCACH
rok szkolny 2018/2019

Lp

Typ szkoły

Klasa

Przedmioty rozszerzone/ profil kształcenia/ zawód

Planowana liczba oddziałów

Planowana liczba uczniów

1

Technikum Nr 5

klasa I TA

 

I TA (tb) Technik budownictwa

z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach

1

20

I TA (tw) Technik robót wykończeniowych w budownictwie

z projektowaniem wnętrz NOWOŚĆ!

10

2

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5

 

klasa I ZA

I ZA (k) Kucharz

1

18

I ZA (mz) Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

12

3

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5

klasa I ZB

I ZB (s) Sprzedawca

1

12

I ZB (w) Wielozawodowa

18

4

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5

klasa I ZC

I ZC (ms) Monter sieci i instalacji sanitarnych

1

12

I ZC (w) Wielozawodowa

18

 

Klasy wielozawodowe  – uczniowie mogą się w nich uczyć się w następujących zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, piekarz, cukiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik (AGD), stolarz, wędliniarz, krawiec, lakiernik, murarz-tynkarz.

 

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5
im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach
w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych jest przeprowadzana w oparciu o przepisy Rozdziału 2a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Aktami wykonawczymi są:

1.      Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942)

2.      Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

§ 1

§ 2

1. Warunkiem przyjęcia do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w roku szkolnym 2016/2017 jest ukończenie gimnazjum publicznego lub niepublicznego z uprawnieniami szkoły publicznej.

2. W szkołach prowadzących kształcenie w zawodzie – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

§ 3

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do ZSP Nr 5 w roku szkolnym 2016/2017 to:

a) kwestionariusz– podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane z systemu v Edukacja Nabór po zalogowaniu się w nim,

b) poświadczona kopia świadectwaukończenia gimnazjum,

c) poświadczona kopia zaświadczeniao wynikach egzaminu gimnazjalnego,

d) w technikum i szkole zawodowejzaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

e) dwie podpisane fotografie

f) w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu, zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu,

g) w przypadku kandydatów niepełnosprawnychorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, opinię poradni.

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne

1. Rejestracja kandydatów i nabór odbywa się w systemie elektronicznym v Edukacja Nabór.

2. Prowadząc rekrutację z wykorzystaniem systemu v Edukacja Nabór dane kandydatów wprowadzane są do systemu przez nich samych lub przez uprawnionego nauczyciela w gimnazjum.

3. Z wydrukowanym z systemu kwestionariuszem wyboru szkół i klas, podpisanym przez rodziców oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, kandydat zgłasza się do szkoły w terminie od 25 kwietnia do 18 maja 2016 r., gdzie członek komisji rekrutacyjnej weryfikuje i zatwierdza kandydata uczestniczącego w naborze elektronicznym.

4. Weryfikacja polega na porównaniu kwestionariusza i dokumentacji z danymi w systemie.

4.1 W przypadku kiedy dane osobowe kandydata oraz jego wyniki na świadectwie ukończenia gimnazjum i wyniki z zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wprowadzane są do systemu przez upoważnionego nauczyciela gimnazjum kandydat lub rodzic kandydata zgłasza się ponownie do szkoły po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w dniach od 15 lipca do 25 lipca 2016 r. wraz z kompletem dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego) celem weryfikacji i potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły.

4.2 W przypadku kiedy dane osobowe kandydata oraz jego wyniki na świadectwie ukończenia gimnazjum i wyniki z zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wprowadzane są do systemu przez samego kandydata lub przez członka komisji rekrutacyjnej (dla kandydatów spoza systemu) kandydat lub jego rodzic musi się zgłosić do komisji rekrutacyjnej wraz z kserokopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum do którego uczeń uczęszczał w terminie do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 celem weryfikacji lub wprowadzenia wyników do systemu (dla kandydatów spoza systemu). Weryfikacji lub wprowadzenia wyników dokonuje członek komisji rekrutacyjnej. Weryfikacja polega na porównaniu dokumentów z kontem internetowym kandydata.

5. W dniu 15 lipca 2016 r. do godz.10.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która decydowała o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia.

6. W dniach 18 lipca od godz. 9.00 do 19 lipca do godz. 16.00 – w sekretariacie szkoły wydawane będą skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

6. Potwierdzeniem woli podjęcia nauki w jest dostarczenie do komisji rekrutacyjnej lub sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie od 15 lipca do 25 lipca 2016 r. do godz. 15.00.

7. W dniu 26 lipca 2016 r. do godz. 14.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska przyjętych wraz z informacją o liczbie wolnych miejsc w danym oddziale klasy pierwszej.

§ 5

Postępowanie uzupełniające

1. Po podaniu w dniu 26 lipca 2016 r. do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach, od 27 lipca do 28 lipca 2016 r. do godziny 15.00 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do ZSP Nr 5 składają w sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym.

2. Komisja rekrutacyjna w dniu 29 lipca 2016 r. do godziny 15.00 wstępnie rozpatrzy złożone przez kandydatów wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym wg kryteriów rekrutacji opisanych w § 6 Warunki, tryb i kryteria postępowania rekrutacyjnego podając do publicznej wiadomości wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

3. Jeżeli w wyniku rekrutacji uzupełniającej nie zostanie wyczerpany limit miejsc kandydaci mogą nadal składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej oddziału, który dysponuje wolnymi miejscami.

4. Ostateczne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 22 sierpnia 2016r.

5. W dniach od 22 sierpnia do 24 sierpnia rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia na ucznia wybranego przez kandydata oddziału w rekrutacji uzupełniającej.

 

6. W dniu 25 sierpnia komisja rekrutacyjna poda ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych oddziałów klas pierwszych w rekrutacji 2016 r.

7. Jeżeli po 25 sierpnia szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

§ 6

Warunki, tryb i kryteria postępowania rekrutacyjnego

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu kandydata do wybranej przez niego klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100),

a) wynik przedstawiony w procentach na zaświadczeniu z:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2. Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

2. Punkty uzyskane za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału (maksymalnie 80 punktów)

3. Punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 20 punktów)

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 200- w tym:

·         maksymalnie 100 punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego,

·          maksymalnie 80 punktów za oceny języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych

·         maksymalnie 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji.

5. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

Ilość punktów

Ocena

20

celujący

16

bardzo dobry

12

dobry

8

dostateczny

2

dopuszczający

6. Ustala się następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne do przeliczania na punkty przy rekrutacji do klasy pierwszej:

Typ szkoły - zawód

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

Technikum Nr 5

- technik budownictwa

 

 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski, matematyka,

język obcy, fizyka

 

język polski, matematyka,

język obcy, geografia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

język polski, matematyka, język obcy, technika

§ 7

 

1.    Do szkoły przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

2.    O przyjęciu do wybranej klasy, jeśli liczba kandydatów będzie wyższa niż liczba miejsc, decyduje liczba punktów.

3.    Etapy postępowania rekrutacyjnego:

I etap

Wymagania

- ukończenie gimnazjum,

- w szkołach prowadzących kształcenie w zawodzie – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

Wyniki w gimnazjum oraz pozostałe kryteria jakościowe świadczące o indywidualnych osiągnięciach kandydata.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest w pierwszej kolejności (niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty).

- wyniki egzaminu gimnazjalnego,

- oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

- wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji).

II etap

W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

III etap

Kryteria ustawowe:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 20c ust 3 ustawy o systemie oświaty kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

4.    Kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Szkoły odwołania od wyników rekrutacji, a od jego rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego.

Ważne terminy

  • Ważne terminy - Rekrutacja 2016/17
  •  

25 kwietnia (od godz. 9.00) - 29 kwietnia (do godz. 16.00) i 9 maja (od godz. 9.00) - 18 maja (do godz. 16.00)- składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17 czerwca (od godz. 10.00) - 21 czerwca (do godz. 16.00) - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

24 czerwca (od godz. 11.00) - 28 czerwca (do godz. 16.00) - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).

15 lipca (do godz.16.00) - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 lipca (od godz. 9.00) - 19 lipca (do godz. 16.00) - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydató zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

18 lipca (od godz. 9.00) - 25 lipca (do godz. 16.00)- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

26 lipca do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

27 lipca (od godz. 9.00) - 2 sierpnia (do godz. 16.00) - składanie wniosków o przyjęcie do ZSP NR 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3 sierpnia (od godz. 9.00) - 5 sierpnia (do godz. 16.00)- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

22 sierpnia do godz. 15.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

22 sierpnia - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

23 sierpnia (od godz. 8.00) - 25 sierpnia (do godz. 16.00) - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

26 sierpnia do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.