sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Koło sportowe

Sportowe zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, która bardzo chętnie w nich uczestniczy i w pełni zaspokaja potrzeby ruchu.

Uczniowie regenerują siły fizyczne i psychiczne, rozwijają sprawność psychomotoryczną, kształtują swoją postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Ponadto sprzyjają pogłębianiu zainteresowań sportowych i dają możliwość odniesienia sukcesu we współzawodnictwie z innymi szkołami.

Cele ogólne:

 • promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój ucznia,
 • malarstwo,
 • uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała.

Cele szczegółowe:

 • wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej,
 • rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej,
 • motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników – udział w zawodach sportowych,
 • poznanie walorów rekreacyjno – sportowych swojej miejscowości i okolic oraz wytwarzanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego,
 • utrwalanie nawyków higieniczno – zdrowotnych.

W ramach koła działają poszczególne sekcje:

  • koszykówka chłopców
  • siatkówka chłopców
  • tenis stołowy
  • siłownia

Zajęcia prowadzi: Mgr Adrian Potapczuk

  • nowoczesne formy ruchu
  • taniec
  • zespół cheerleaders

Zajęcia prowadzi: Mgr Beata Dudziak

  • gimnastyka
  • piłka nożna
  • piłka siatkowa dziewcząt
  • koszykówka dziewcząt

Zajęcia prowadzi: Mgr Edyta Polkowska-Wilk

Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzania wolnego czasu !!!