środa, 29 maja, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY
Misją szkoły jest takie kształcenie uczniów, aby wyposażyć ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się   świecie, a w szczególności do zdobywania dalszej wiedzy. Chcemy, aby szkoła harmonijnie realizowała funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, stwarzając możliwość aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i uznając przy tym za niezwykle istotne zaspokajanie potrzeb młodzieży oraz ich rodziców w odniesieniu do oferty edukacyjnej Szkoły. Dążymy do przygotowania ucznia do podejmowania trafnych decyzji, samodzielnego myślenia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Pragniemy przygotować uczniów do uzyskania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy.

WIZJA SZKOŁY
W naszej szkole staramy się tworzyć właściwą atmosferę dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego ucznia. Stawiamy sobie więc za cel przygotowanie uczniów do swobodnego poruszania się w nowej rzeczywistości, uczymy ich rozpoznawania swoich potrzeb i świadomego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz hierarchizacji wartości.
Bazujemy na pedagogicznym zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, którzy są otwarci na potrzeby ucznia i dbają o jego dobro, życzliwie współpracując ze sobą, są gotowi do wprowadzania innowacji, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Społeczność Szkoły tworzą uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy, którzy współpracują ze sobą i dbają o jak najlepszy wizerunek naszej placówki, pozytywnie się z nią identyfikując.
Szkoła jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, spełniające wymogi nowych programów nauczania oraz potrzeby i oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli. . Baza Szkoły pozwala na prowadzenie różnorodnych zajęć edukacyjnych.

DZISIAJ UCZEŃ – JUTRO PRACOWNIK
– Uczeń przedsiębiorczy, aktywny i twórczy.
– Kierunki kształcenia są dostosowane do lokalnych ukierunkowań rynku pracy.
– Kadra nauczycieli ma wysokie kwalifikacje i pracuje w dobrych warunkach.
– Władze oświatowe i samorządowe wspomagają rozwój szkoły.
– Rodzice pełnią wspierającą rolę.