czwartek, 20 czerwca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Murarz – tynkarz

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Uczeń będzie potarł:

− posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

− dobierać materiały do określonych prac murarskich,

− dobierać, użytkować i konserwować narzędzia, urządzenia i sprzęt do robót murarskich,

− przygotowywać zaprawy murarskie i tynkarskie,

− wykonywać ściany działowe,

− wykonywać stropy, nadproża i sklepienia,

− wykonywać tynki zewnętrzne i wewnętrzne,

− licować ściany z zastosowaniem różnych materiałów,

− oceniać jakość wykonywanych robót,

− wykonywać przedmiary i obmiary robót oraz pomiary inwentaryzacyjne,

− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

− udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

– przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii i stosować przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Murarz-tynkarz wykonuje swoje zadania zawodowe w firmach wykonawczych małych, zatrudniających niewielkie zespoły pracownicze, a także w dużych przedsiębiorstw wykonawczych. Murarz-tynkarz w zasadzie nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. Praca murarza-tynkarza wykonywana jest z reguły pod kierownictwem brygadzisty oraz kierownika robót.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go:

• na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych,

• w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.