środa, 29 maja, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Deklaracja dostępności

1. WSTĘP 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zsp5.edu.pl 

Data publikacji strony internetowej: marzec 2021 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2023 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo. 

Metoda przygotowania oświadczenia:  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

2. UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Strona internetowa posiada: podwyższony kontrast, możliwość powiększania wielkich liter na stronie, skala szarości, czytelne tytuły, resetowanie ustawień, podświetlenie linków, wysokość linii, kursor, maska do czytania, przyjazny dla dzieci;  
 

3. SKRÓTY KLAWIATUROWE 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 
 

4. INFORMACJE ZWROTNE i DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osoba kontaktowa:  

Agnieszka Zalewska-Wróbel 
Email: zsp5@adres.pl 
Telefon: 25 794 3600 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywne go sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich(www.bip.brpo.gov.pl) 

4. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Siedlcach mieści się w dwóch budynkach, w budynku głównym oraz w budynku warsztatów szkolnych. 

Dojazd do szkoły jest możliwy liniami MPK nr 11, 12,21, 24, 30, 31, 32, 33, 38 

Wejść do budynku głównego szkoły jest 3. Jedno wejścia usytuowane jest od ul. Brzeskiej. Dwa wejścia znajdują się od strony parkingu szkoły. Wejścia są zadaszone. Podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony parkingu. 

Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy. Posiada na parterze toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się portiernia. Pracownikowi dyżurującemu osoba, która ma problemy z poruszaniem może zgłosić potrzebę kontaktu z sekretariatem. Sekretarz szkoły lub inny potrzebny pracownik zejdzie na parter w celu komunikacji z osobą poruszającą się na wózku lub o kulach. 

Budynek warsztatów szkolnych jest parterowy. 

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. 

W budynku szkoły i warsztatach szkolnych nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Parking na terenie placówki i warsztatów nie posiada wyznaczonych miejsc dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Do szkoły jak również warsztatów szkolnych może wejść osoba z psem asystującym. 

Na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Siedlcach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W razie konieczności jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.