Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583), z zastrzeżeniem ust. 2-4.

W załączeniu znajdują się wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Na stronie internetowej www.siedlce.pl w zakładce stypendium szkolne i zasiłek szkolny znajdują się szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania świadczeń pomocy socjalnej.

https://siedlce.pl/assets/siedlce/media/files/f7060731-5483-4124-830d-a6a22e9b4676/wniosek-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-21-22.pdf

https://siedlce.pl/assets/siedlce/media/files/08e66398-0d97-4e10-ba12-94d2405955c2/wniosek-o-przyznanie-zasilku-szkolnego-2021-2022.pdf

Ustalając prawo do świadczenia przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające pobieranie  nauki w danej szkole, po które należy się zgłosić do sekretariatu szkoły oraz zaświadczenie potwierdzające wykazane we wniosku dochody.

Szczegółowych informacji dotyczących pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego udziela p. Agata Kalicka z Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Siedlce pod nr tel. 25 794 39 38