Patronat


W lutym 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy:

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. W Sikorskiego w Siedlcach a Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Programiści mają możliwość odbywania zajęć z przedmiotów kierunkowych, zarówno teoretycznych jak i praktycznych w wyspecjalizowanych pracowniach i laboratoriach Instytutu Informatyki. W ramach współpracy przewidziano udział w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz innych zajęciach o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Możliwość stałego kontaktu ze środowiskiem naukowym UPH pozwoli naszym uczniom poznać ofertę edukacyjną Uczelni i tym samym ułatwi dokonanie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej.

Wzajemna pomoc merytoryczna oraz wspólne doskonalenie procesu dydaktycznego z pewnością będzie mieć wymierne korzyści dla Uczniów i Absolwentów Szkoły.

10 września 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy:

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Gen. W Sikorskiego w Siedlcach a Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

a Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą

Celem porozumienia jest sprawowanie przez Uczelnię opieki patronackiej nad uczniami pobierającymi naukę w zawodzie technik budownictwa. Collegium Mazovia zobowiązuje się do objęcia patronatem klas o profilu kształcenia technik budownictwa. Uczniowie w miarę możliwości część zajęć z przedmiotów teoretycznych i praktycznych będą odbywać w pracowniach Uczelni. W ramach współpracy przewidziano udział w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz innych zajęciach o charakterze edukacyjnym i promocyjnym.

Politechnika Łódzka

W dniu 19 maja 2021 r. została podpisana umowa patronacka pomiędzy:

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach a Politechniką Łódzką Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

Szkołę reprezentowała pani Dyrektor Agnieszka Zalewska – Wróbel, zaś Politechnikę pani Dziekan prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska.
Celem patronatu jest poszerzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy uczniów w zakresie włókiennictwa, przemysłu mody i wzornictwa, zwiększenie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów na Politechnice Łódzkiej oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami ZSP Nr 5 w Siedlcach i kadrą naukowo-dydaktyczną Wydziału TMiWT PŁ.

27 maja 2021 r. został podpisany patronat nad klasą pierwszą Monter konstrukcji budowlanych pomiędzy:

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach a Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie.

Szkołę reprezentowała pani Dyrektor Agnieszka Zalewska-Wróbel, natomiast Mostostal S.A. Prezes Zarządu pan Krzysztof Figat i Wiceprezes Zarządu pan Maciej Korniluk.

Celem współpracy partnerskiej jest powrót do idei kształcenia zawodowego, które wydatnie łączy szkolnictwo zawodowe z regionalnym rynkiem pracy. Stanowi odpowiedź na potrzeby kadrowe zakładów pracy, daje szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia absolwentów Szkoły oraz ich awansu i rozwoju zawodowego.

Firma ufunduje dla każdego ucznia uczącego się od września 2021 r. w zawodzie Monter konstrukcji budowlanych stypendia motywujące.

W roku szkolnym 2020/2021 siedleckie firmy Max-Pol Budownictwo – właściciel p. Edward Walczuk oraz Mal-Pol Przedsiębiorstwo Budowlane właściciel – p. Dawid Wasilewski, podpisały ze szkołą umowę patronacką fundując tym samym uczniom klas drugich technikum budownictwa stypendia motywujące w wysokości 1000 zł rocznie.

Nasi Stypendyści
Chłodnictwo i Klimatyzacja Przemysłowa, Kontrolowana Atmosfera – Pompy Ciepła

Firma ATMO-CONTROL objęła POTRONATEM przyszłą pierwszą klasę technikum chłodnictwa i klimatyzacji z innowacją – FOTOWOLTAIKA. Współpraca będzie również opierała się na doposażeniu pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do nauki zawodu.

Pani Dyrektor Agnieszka Zalewska-Wróbel podpisała umowę o współpracy z panem Sławomirem Danielakiem właścicielem firmy SŁAW-BUD Remonty i wykończenia. Szczegóły umowy dotyczą objęcia patronatem i ufundowania stypendiów motywujących dla uczniów rozpoczynających naukę od września 2021 r. w klasie pierwszej technikum budownictwa.

Od września 2020 roku Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach sukcesywnie pozyskuje nowych partnerów do współpracy. Wspólnie wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy, jak również uczniom szkół podstawowych, stwarzając im nowe i nowoczesne perspektywy kształcenia.

Firmy, które zaangażowały się w rozwój i podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów oferują:

 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów,
 • zorganizowania praktycznej nauki zawodu w siedzibie firmy,
 • organizowanie zawodowych kursów specjalistycznych,
 • wspierania materialnego w zakresie doposażenia pracowni w sprzęt niezbędny do nauki zawodu,
 • zagwarantowania staży zawodowych dla chętnych absolwentów szkoły.

Wieloletni partnerzy Szkoły p. Jarosław Pniewski i p. Grzegorz Więsak ufundowali stypendia dla uczniów podejmujących naukę od września 2021 r. w zawodach:

 • technik instalacji sanitarnych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych.

Wachlarz współpracy między firmami a ZSP Nr 5 jest szeroki, obejmuje między innymi:

 • możliwość kształcenia praktycznego na terenie zakładu (comiesięczne wynagrodzenie),
 • organizowanie kursów specjalistycznych,
 • zagwarantowanie staży dla chętnych absolwentów itp.

Od września 2020 roku Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach sukcesywnie pozyskuje nowych partnerów do współpracy. Wspólnie wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy, jak również uczniom szkół podstawowych, stwarzając im nowe i nowoczesne perspektywy kształcenia.

Firma PEC SERWIS oferuje uczniom naszej szkoły:

 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów,
 • zorganizowania praktycznej nauki zawodu w siedzibie firmy,
 • organizowanie zawodowych kursów specjalistycznych,
 • wspierania materialnego w zakresie doposażenia pracowni w sprzęt niezbędny do nauki zawodu,
 • zagwarantowania staży zawodowych dla chętnych absolwentów szkoły.
MKP Pogoń Siedlce

Dnia 25 sierpnia 2021 r. została zawarta Umowa Patronacka pomiędzy Miejskim Klubem Piłkarskim “Pogoń” Siedlce reprezentowanym przez Prezesa Zarządu pana Rafała Maletka oraz Członkiem Zarządu panem Piotrem Woźnicą a Dyrektorem Szkoły panią Agnieszką Zalewską-Wróbel.

Klub oferuje naszym uczniom:

 • szkolenie młodzieży,
 • bezpłatne wejścia na mecze piłki nożnej,
 • nieodpłatny dostęp do obiektów sportowych,
 • pomoc w organizacji turniejów.