sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Szkoła Branżowa II Stopnia – wymagania

Kończąc Szkołę Branżową I Stopnia warto pomyśleć o rozpoczęciu kolejnego etapu edukacyjnego, którym jest Szkoła Branżowa II Stopnia:

 • Kształcenie w tej szkole to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła Branżowa II Stopnia może funkcjonować tylko w tych zawodach, które mają możliwość kontynuacji na poziomie technika. Nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma wspólnej kwalifikacji ze Szkołą Branżową I Stopnia lub z ZSZ.
 • Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie.
 • Dodatkowo ważnym elementem Szkoły Branżowej II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata

Na semestr pierwszy klasy I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
 • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej,którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Kandydat musi posiadać:

 1. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
 3. Podanie o przyjęcie do szkoły,
 4. Wypełniona ankietę dla kandydata
 5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 6. 2 fotografię

Informujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 kandydaci mają do wyboru klasy szkoły branżowej II stopnia:

/2 lata nauki/ absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach:

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych