sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Historia

Geneza szkolnictwa budowlanego w Siedlcach

Geneza szkolnictwa budowlanego w Siedlcach sięga początków XX wieku,kiedy to zorganizowano kształcenie uczniów w różnorodnych rzemiosłach. Pierwsze potwierdzone informacje dotyczą powstałej w 1903 r. Siedleckiej Szkoły Uczniów Rzemieślniczych, która kształciła młodzież w dwóch kierunkach zawodowych: kowalsko-ślusarskim i stolarskim. Głównym zadaniem szkoły było przygotowanie uczniów na wykwalifikowanych majstrów, czeladników, którzy mogliby pracować w przedsiębiorstwach, fabrykach i warsztatach prywatnych. I wojna światowa przerwała funkcjonowanie szkoły. Latem 1915 roku ewakuowano do Rosji uczniów i nauczycieli pochodzenia rosyjskiego. Do przedwojennych tradycji kształcenia uczniów w zawodach budowlanych powrócono dopiero, w 1965 r. wówczas to, na mocy zarządzenia ministra oświaty z dnia 21 lipca, 1965 r. Nr SZ 1-11/43/65, utworzono Szkołę Rzemiosł Budowlanych w Siedlcach.

W latach późniejszych w skład nowej szkoły włączono Zasadniczą Szkołę Budowlaną Nr 129, oraz powstałe w 1969 r. na mocy decyzji Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Technikum Budowlane.

Pierwszym dyrektorem szkoły, Rzemiosł Budowlanych do 1975 roku był pan mgr Benedykt Narojek – absolwent UMCS w Lublinie. W tym czasie szkołę budowlaną przeniesiono na ul. Oskara Lange do nowo wybudowanego budynku szkoły ekonomicznej.

W szkole utworzono 5-letnie technikum budowlane, 3-letnie technikum budowlane po Zasadniczej Szkole Zawodowej, kształcono także robotników na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, istniała również Szkoła Przysposabiająca do Zawodu.

Z dniem 1 września 1979 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania Nr.0.VI.Or.0139/13/79 z dnia 15 maja 1979 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Siedlcach ul. Oskara Lange 8 przekształcono na Zasadniczą Szkołę Przyzakładową Siedleckiego Kombinatu Budowlanego ,,Podlasie” w Siedlcach. W wyniku tej reorganizacji, na podbudowie szkoły podstawowej młodzież rozpoczęła kształcenie w następujących zawodach: malarz budowlany, murarz, betoniarz – zbrojarz, monter sieci i instalacji gazowniczej, mechanik maszyn budowlanych, monter wewnętrznych instalacji budowlanych, posadzkarz, dekarz- blacharz. Dyrektorem szkoły był mgr inż. Jan Dobrzański.

Jedną z najważniejszych dat w historii szkoły jest 1 września 1980 r. Wówczas to na bazie Zespołu Szkół Budowlanych w Siedlcach, we wszystkich większych miastach ówczesnego województwa siedleckiego powołano filie szkoły:

  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Garwolinie, zawód: monter zewnętrznych sieci komunalnych
  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Łukowie, zawód: monter wewnętrznych instalacji budowlanych
  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, zawód: murarz
  • Zespół Szkół Zawodowych, w Sokołowie Podlaskim, zawód: murarz
  • Zespół Szkół Zawodowych w Węgrowie, zawód: murarz
W tym samym roku 1980, Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Siedleckiego Kombinatu Budowlanego,, Podlasie” zaczęła stanowić samodzielną jednostkę organizacyjną. Wyłączono ją z zespołu Szkół zawodowych nr 3 i umiejscowiono w nowo wybudowanym budynku przy ul. Obrońców Stalingradu 97, obecnie Brzeska 95.

W nowym kompleksie szkolnym otwarto także Technikum Zawodowe dla Pracujących po ZSZ. Kształcono w nim w następujących zawodach: technik budowlany, specjalność: budownictwo ogólne oraz technik urządzeń sanitarnych, specjalność wyposażenie sanitarne budynków.

Zespół Szkół Zawodowych przekształcono w Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Siedleckiego Kombinatu Budowlanego “Podlasie” w Siedlcach. W jego skład weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa łącznie z filiami, Szkoła Przysposabiająca do Zawodu, Technikum Budowlane dla Pracujących.

W wyniku reorganizacji przedsiębiorstw budowlanych 1 października 1982 roku zlikwidowano Siedlecki Kombinat Budowlany “Podlasie” w Siedlcach.Zlikwidowano również wszystkie filie ZSZ w poszczególnych miastach województwa siedleckiego. Zespół Szkół Budowlanych znalazł się pod patronatem Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego. Z dniem 1 września 1987 roku w ramach funkcjonującego Zespołu Szkół Budowlanych utworzono Technikum Zawodowe na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej.

W kwietniu 1989 r. dyrektor Jan Dobrzański został oddelegowany przez Ministerstwo Budownictwa do pracy przy budowie Chmielnickiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie po powrocie nie objął stanowiska dyrektora szkoły. Przez pół roku obowiązki dyrektora pełnił mgr Sławomir Grzegorek.

W listopadzie 1989 r.  dyrektorem szkoły zostaje mgr Zygmunt Szalach.
Od 1 stycznia 1991 roku szkoła otrzymała nową zmodernizowaną nazwę: Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Eugeniusza Sikorskiego.

Od roku szkolnego 1993/94 rozpoczęło się kształcenie w zawodzie: Technik Ochrony Środowiska – specjalność: uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Zwiększała się także baza lokalowa szkoły. 9 października 1998 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie przyległej do budynku szkoły nowo wybudowanej Hali Sportowej. Była to uroczystość połączona z wojewódzkim świętem edukacji narodowej obchodzonym po raz ostatni w ramach województwa siedleckiego.
Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym Zespół Szkół Budowlanych jest Samorząd Miasta Siedlce.

W roku 2003 Zespół Szkół Budowlanych przekształcono na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5.