czwartek, 18 kwietnia, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Dla kandydata – harmonogram rekrutacji 2024-2025

15 maja 2024 r.– 29 maja 2024

Złożenie (w tym zmiana) wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

03 lipca 2024 r. – 10 lipca 2024 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

19 lipca 2024 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niekwalifikowanych

15 maja 2024 r. – 22 lipca 2024 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

19 lipca 2024 r. – 24 lipca 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

25 lipca 2024 r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2024 r.

Rekrutacja uzupełniająca.