Dla kandydata

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5

W SIEDLCACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Możliwość zmiany wyboru szkoły.
22 lipca 2021 r.Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5

W SIEDLCACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Składanie wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami od 17 maja 2021 r. do 2 lipca 2021 r.
Wydawanie przez szkołę skierowania na badania od 17 maja 2021 r. do 20 lipca 2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniachdo 20 lipca 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych21 lipca 2021 r.
Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia: – do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej(2) (o ile nie zostały złożone wcześniej), oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 22 lipca 2021 r. do 27 lipca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.28 lipca 2021 r. godz. 14.00