czwartek, 30 maja, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

RODO

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE. L nr 119) informuję: ADMINISTRATOREM danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach, 08-102 Siedlce, ul. Brzeska 95; tel.  25 794 3600, e-mail: zsp5@adres.pl.

  1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – p. Agnieszka Dołęga z inspektorem można kontaktować się pisemnie pod adres: ul. Brzeska 95, 08-102 Siedlce, drogą e-mailową pod adresem:  a.dolega@zsp5siedlce.pl.
  2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim w przypadku szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna zbierania danych osobowych uczniów znajduje się w Prawie oświatowym, które nakazuje szkole prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i zapisywanie w tej dokumentacji konkretnych informacji o uczniu i jego rodzicach.
  3. Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dane osobowe uczniów szkoła przekazuje do „Systemu Informacji Oświatowej” prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dane uczniów przekazywane są również do szkół obwodowych oraz gmin, na terenie których uczeń zamieszkuje w celu potwierdzenia spełniania obowiązku nauki. Ponadto dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
  4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przykładowo Księga uczniów przechowywana jest wieczyście, arkusze ocen ucznia przechowywane są przez 50 lat od ukończenia szkoły, dziennik lekcyjny przechowywany jest przez 5 lat.
  6. Rodzicom, prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ucznia lub żądania ich sprostowania. Usunięcie danych ucznia, który chociaż na jeden dzień został przyjęty do szkoły nie jest możliwe.
  7. W ramach procesu edukacji dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust. 1 lit. C) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
  8. W trakcie przetwarzania danych osobowych w procesie nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące edukacji ucznia nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili uczniów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

ZASADY PROWADZENIA MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MONITORING WIZYJNY”

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach, tel. adres e-mail w imieniu Szkoły obowiązki administratora sprawuje Dyrektor.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Administrator powołał inspektora ochrony danych. Imię i nazwisko: Agnieszka Dołęga. Adres e-mail: a.dolega@zsp5siedlce.pl
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu: – zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz innych osób przybywających na jej terenie; – ochrony mienia Szkoły, jej pracowników, uczniów oraz gości; – ochrony poufności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę. UWAGA: Monitoring wizyjny nie może być wykorzystywany w celu sprawowania nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki oświatowej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring wizyjny stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz – art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, – art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
ZAKRES, OBSZAR I CZAS MONITOROWANIA Monitoring rejestruje dane wyłącznie w zakresie obrazu (wizji), nie rejestruje przy tym dźwięku (fonii). Monitoring jest prowadzony na obszarze budynku głównego(siedziby Szkoły)znajdującym się pod adresem 08-102 Siedlce ul. Brzeska 95. Monitoring obejmuje obszar korytarzy wewnętrznych na każdym piętrze budynku, wejścia do szkoły, Monitoring wizyjny nie obejmuje następujących kategorii pomieszczeń: -pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze; – pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna; – pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników; -pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym został oznaczony tabliczkami informacyjnymi zawierającymi co najmniej napis „UWAGA: OBIEKT MONITOROWANY” oraz piktogram z wizerunkiem kamery. Monitoring wizyjny funkcjonuje w czasie całego roku kalendarzowego, nieprzerwanie, przez całą dobę.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe przechowywane będą maksymalnie przez trzy miesiące – po tym okresie zostaną trwale usunięte lub nadpisane. Jeżeli nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin trzech miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zasady te wynikają z treści art. 222 §3, §4 i §5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 108a ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotom danych przysługują następujące prawa: – dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); – do sprostowania danych (art. 16. RODO); – do usunięcia danych (art. 17 RODO); – do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); – do przenoszenia danych (art. 20 RODO); – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO); – prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO).
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe pochodzą z nagrań zarejestrowanych przez monitoring wizyjny.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.