czwartek, 20 czerwca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

– otrzymał promocję z wyróżnieniem (średnia rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra roczna ocena klasyfikacyjna zachowania) uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen
– wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre

Read More