sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Aktywna tablica

Program “Aktywna Tablica”

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach w roku szkolnym 2020/2021 realizowany jest rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Celem ogólnym jest zwiększenie efektywnego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) w ramach zajęć dydaktycznych, a także pełna realizacja zadań edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami podstawy programowej oraz wykonanie zadań w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Szkoła realizuje następujące działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania, które polegają na:

1. uczestniczeniu w konferencjach lub szkoleniach z zakresu zastosowania TIK w nauczaniu,

2. uczestniczeniu przez co najmniej jednego nauczyciela w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu,

3. wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora,

4. wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji programu, począwszy od zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu.

W ramach realizacji programu szkoła otrzymała 2 tablice interaktywne oraz laptopa. Łączny koszt zakupionych pomocy wyniósł 14.000,00 zł.

Szkolnym e – koordynatorem projektu została Pan Wojciech Bednarski. W skład zespołu samokształcącego wchodzą p. Anna Pierzchanowska-Rosa i p. Agnieszka Dołęga

Do szkolnego zespołu TIK należą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.