INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2021 ROKU

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych, które mogłyby wskazywać na zakażenie COVID-19.

 2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek, telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych ,linijki, cyrkla

  i kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (wymagana własna maseczka).

 8. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować dłonie oraz mieć zakryte usta i nos.

  Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 9. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Zdający wcześniej przygotowuje dowód tożsamości.

 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, gdy:

  1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

  2. podczas wyjścia do toalety

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku

 12. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

 13. W przypadku egzaminu z przedmiotu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. słownika należy przed skorzystaniem z niego zdezynfekować dłonie.

  1. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

  2. obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

  3. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

   W czasie egzaminu zdających obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 14. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 15. W przypadku egzaminu maturalnego zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu