czwartek, 20 czerwca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
Pedagog i psychologSzkołauczniowieWażne strony

ZASIŁEK SZKOLNY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZASADY PRZYZNAWANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO:

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej SYTUACJI materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie WYDATKÓW związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
raz lub kilka razy w roku, niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.
3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny jest formą pomocy o charakterze doraźnym, udzielaną uczniowi incydentalnie.
Poprzez zdarzenie losowe należy rozumieć jakiekolwiek zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można
było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć potwierdzenie uczęszczania ucznia
do szkoły oraz dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. Przy ustaleniu wysokości
zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego. Realizacja przyznanego zasiłku szkolnego następować będzie w terminie określonym w decyzji przyznającej pomoc.

Szczegółowe informacje na temat skorzystania z tej formy pomocy znajdują się w załączeniu oraz pod poniższym linkiem:

Zasiłek szkolny 2023 – informacje i wniosek • jakiwniosek.pl