Innowacje pedagogiczne w ZSP NR 5 – pasja, rozwój, kreatywność!

Prezentowany w niniejszym artykule program innowacji pedagogicznej, przedstawia ścieżkę opracowania i wdrożenia nowych praktyk w ramach projektu “Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Za realizację zadania odpowiedzialne jest konsorcjum składające się z następujących organizacji:

Krajowa Agencja Informacyjna “INFO” Sp. z o.o.

“Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej

Główne filary na których opiera się innowacja pedagogiczna to: DIAGNOZA POTRZEB – OPRACOWANIE PROGRAMU INNOWACJI – WDROŻENIE INNOWACJI.

Na poziomie funkcjonowania szkoły innowacja pedagogiczna może być realizowana poprzez rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości jej pracy. Innowacja wzbogaca aktualny proces nauczania o nowe, nieszablonowe działania służące podniesieniu poziomu wiedzy, rozwijaniu umiejętności uczniów, wspieraniu kreatywności i przedsiębiorczości, uatrakcyjnieniu zajęć edukacyjnych i poprawie skuteczności nauczania, co przełoży się na większe szanse absolwentów na rynku pracy oraz poprawi jakość funkcjonowania placówki i jej konkurencyjność na tle innych placówek.

Innowacje w szkolnictwie zawodowym mogą dotyczyć: programów nauczania, metod nauczania, metod oceniania uczniów, sposobów organizowania klasy, lekcji i szkoły, relacji wewnątrzszkolnych, relacji szkoły z rodzicami, rozwiązywania problemów wychowawczych, doskonalenia nauczycieli.

Podążając z duchem czasu i potrzebami rynku Dyrekcja ZSP 5 w roku szkolnym 2020/2021 wprowadziła w klasach pierwszych technikum następujące innowacje pedagogiczne:

  • technik budownictwa – projektowanie wnętrz,
  • technik usług fryzjerskich i technik przemysłu mody – wizaż i kreowanie wizerunku ,
  • technik programista – robotyka i grafika 3D.

Od września 2021/2022 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach poszerza swoja ofertę edukacyjną o kolejne technika i innowacje:

  • technik fotografii i multimediów – wirtualna rzeczywistość,
  • technik budownictwa – projektowanie architektoniczne/projektowanie wnętrz,
  • technik chłodnictwa i klimatyzacji – fotowoltaika.

źródło: ‘Innowacja pedagogiczna” w ramach projektu: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego, Warszawa 2020