Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Z wielką radością informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i w roku 2022 uzyskaliśmy rządowe wsparcie finansowe (12000 zł) w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3.

Łącznie z wkładem własnym Miasta Siedlce mamy do dyspozycji 15000 zł na zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Za otrzymane środki finansowe zakupione będą lektury i nowości wydawnicze wybrane przez uczniów, nagrody książkowe dla czytelników oraz zakupiony sprzęt komputerowy dla nauczyciela -bibliotekarza.

W ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie (w terminie) wnioski dla 1817 szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę: 10.595.194 zł.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2022 wynosi: 4.247.288 zł. Decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym podjął Mazowiecki Kurator Oświaty.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 208 organów prowadzących dla 785 szkół, placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę 4.247.260 zł.